Privacy verklaring sollicitanten

Verwerking van gegevens van sollicitanten

Wanneer je bij ons solliciteert, hebben we gegevens van jou nodig. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens en dat je weet waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. RCN houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit document is bedoeld om jou als sollicitant te informeren over de wijze waarop RCN Vakantieparken jouw persoonsgegevens verwerkt, jouw rechten uit te leggen en je informatie te verschaffen over de contactpersonen bij wie je terecht kunt met eventuele vragen.

Wat doen we met je gegevens als je solliciteert

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De gegevens en documenten die door jou als sollicitant worden verstrekt via werkenbijrcn.nl of via email/post worden voornamelijk verwerkt om te bepalen of jij als sollicitant in aanmerking komt voor een functie binnen RCN. Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou of eventuele referenten, dan wel doordat we je schriftelijk voorzien van informatie. Gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens en contactgegevens.

Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het maken van een selectie van mogelijke kandidaten;
  • Het leggen en onderhouden van contact;
  • Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
  • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  • Het voeren van de nodige administratie en intern beheer;
  • Het behandelen van eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
  • Het eventueel doorlopen van de precontractuele fase en het aangaan van een (arbeids)overeenkomst;
  • Het verrichten van statistisch onderzoek en het verbeteren van onze diensten. In dat geval zullen wij jouw gegevens pseudonimiseren en indien mogelijk anonimiseren;
  • Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie over andere vacatures waarvoor je als sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.


RCN verwerkt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden.

Wij verzamelen alleen strikt noodzakelijk gegevens. Daarom kan het type persoonlijke gegevens verschillen afhankelijk van je positie of functie binnen RCN.

Minderjarigen die reageren op vacatures dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

 

Bewaartermijnen

Als je bij ons solliciteert of concreet interesse toont in een vacature bewaren we jouw persoonsgegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Binnen RCN hebben alleen medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens die, op grond van hun functie of betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure, daar toegang toe moeten hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling, en/of gesprekspartners indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

In bijzondere gevallen, mocht dit in het kader van de sollicitatieprocedure nodig zijn, kan RCN de gegevens van sollicitanten delen met andere onderdelen van de RCN organisatie of derden die namens RCN persoonsgegevens verwerken. In dit geval heeft RCN de nodige afspraken gemaakt om te garanderen dat jouw gegevens rechtmatig worden verwerkt.  

Klachten en geschillen

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen.
In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost, dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd. Bij RCN vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming noch profilering plaats.

 

Informatie

Voor uitgebreidere informatie over hoe RCN jouw persoonsgegevens beschermt, over de rechten die aan jou toekomen (inzage, rectificatie, beperking/blokkering van de verwerking en het recht om vergeten te worden en informatie) en over onze contactpersonen en mogelijke klachten, verwijzen wij je naar onze privacy verklaring.

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind je altijd op www.rcn.nl. Wij raden je aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-03-2019.